lnwshop logo

บทความ

สรุปแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 วันที่ผ่านมา
สรุปแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ********************************************* การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบ นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) แนวข้อสอบ กลุ่มงานวิชาการ วิศวกรไฟฟ้า 4 แนวข้อสอบ กลุ่มงานปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้า 4 แนวข้อสอบ กลุ่มงานหน่าวยธุรกิจ วิศวกรไฟฟ้า 4 แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 4 แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร 4 แนวข้อสอบ บุ…
แจกแนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 วันที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบนายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 1. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดีเสมอ 2 ประการคืออะไร ก. การดูแลด้านสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพ ข. การดูแลด้านสุขภาพกับความปลอดภัยเพื่อหาทางลดอุบัติภัยในการทำงาน ค. การดูแลความปลอดภัยกับการส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ ง. ความปลอดภัยที่เกิดจ…
แจกแนวข้อสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย‏
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 วันที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย‏ 1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย‏ มีชื่อย่อว่าอะไร ก. อ.ค.ท. ค. อ.ส.ค. ข. สค. ง. ก.ส.ค. 2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย‏ ก. http://www.dpt.go.th ค. http:// [url]www.dop.go.th[/url] ข. http:// [url]www.dgr.go.th[/url] ง. http://…
แจกแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ พนักงานจัดการทรัพย์สิน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ พนักงานจัดการทรัพย์สิน 1. การได้มาซึ่งสิทธิภาระจำยอมได้แก่ข้อใด ก. โดยนิติกรรม ข. โดยอายุความ ค. โดยผลของกฎหมาย ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ การได้มาซึ่งสิทธิภาระจำยอม มีด้วยกัน ๓ วิธี คือ ๑. โดยนิติกรรมหรือสัญญา คือ เจ้าของภารยทรัพย์ยอมให้สิทธิภาระจำยอมแก่เจ้าของสามยทรัพย์โดยการทำสัญญา (นิติกรรม) แต…
Tags :
แจกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1. การส่งออกของหนังสือราชการ จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง ก. ประทับตราที่มุมด้านขวา ข. ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ได้รับ ค. ทำหลักฐานการรับ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. 2. ผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการได้ ก. อธิบดี ข. รองอธิบดี ค. หัวหน้ากอ…
แจกแนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ล่าสุด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ล่าสุด ๒๑. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการ นับคะแนนเลือกตั้ง หากพบว่ามีบัตรเสีย คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะต้องทำการสลักหลังในบัตรว่า “เสีย” และลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน ก. …
แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก. [url]www.alo.go.th[/url] ค. [url]www.aro.co.th[/url] ข. [url]www.alro.go.th[/url] ง. [url]www.alro.co.th[/url] ตอบ ข. [url]www.alro.go.th[/url] 2. ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือ ก. Agricul…
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน 1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ก. พื้นที่ดินทั่วไป ข. คลอง ค. ที่ชายทะเล ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความถึงพื้นที่ดินทั่วไป และให้ความหมายรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย จากความหมายดังกล่าว จะเ…
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สกอ.
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สกอ. 1. การจัดการเรียนรู้ คือ ข้อใด ก. การเรียนรู้ต้องยืดผู้เรียนเป็นสำคัญ ข. การเรียนรู้ตามสภาพจริง ค. เน้นการปฏิบัติ และผลผลิต ง. ถูกทุกข้อ ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ควรได้รับการประเมินผล ก. กระบวนการ ข. เจตคติและค่านิยม ค. การปฏิบัติกิจกรรม ง. เกิดความรู้และ…
แจก**แนวข้อสอบตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ข้อสอบช่างคอมพิวเตอร์ ข้อสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจก**แนวข้อสอบตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ข้อสอบช่างคอมพิวเตอร์ ข้อสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จงวงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกที่สุด 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์มีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร ก. ชุดซอฟต์แวร์ ข. ซอฟต์แวร์ระดับสูง ค. ซอฟต์แวร์พื้นฐาน ง. ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน จ. ไม่มีข้อใดถูก 2. มัลติมีเดีย การเขียนเว็บ กราฟิก และความจริงเสมือน จัด…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 259 บทความ

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ

หน้าที่เข้าชม69,809 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด53,142 ครั้ง
เปิดร้าน9 มิ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเตรียมสอบราชการไทย
เตรียมสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เปิดสอบ สมัครสอบ หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบเก่า อัพเดทข้อสอบใหม่ หนังสือ หนังสือสอบ
เบอร์โทร : 0902702687
อีเมล : nongbew7788@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก