lnwshop logo

บทความ

แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก. http://[url]www.sso.go.th[/url] ค. http:// [url]www.dbd.go.th[/url] ข. http://www.mol.go.th ง. http:// [url]www.doae.go.th[/url] ตอบ ง. http:// [url]www.doae.go.th[/url] อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรกคือใคร…
แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ก. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ค. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ข. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ง. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตอบ ค. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 2. พ…
แจกแนวข้อสอบแพทย์แผนไทย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบแพทย์แผนไทย 1. การแพทย์แผนไทย มีชื่อที่เป็นที่รู้จักกันว่าอะไร ตอบ การแพทย์แผนโบราณ 2. การแพทย์แผนไทย หมายความว่าอะไร ตอบ กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปก…
แจกแนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ก. ภาษีทางอ้อม คิดจากมูลเพิ่มของสินค้าและบริการ ข. ภาษีทางอ้อม คิดจากกำไรของการขายสินค้าหรือบริการ ค. ภาษีทางตรง ที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ง. ไม่มีข้อถูก 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา ก. 1 อัตรา ข. 2 อัตรา ค. 3 อัตรา ง. 4 อัตรา 3. ถ้าจะร้องเรียน…
แจกข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
แจกข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แนวข้อสอบ พรบ. แร่ พ.ศ.2510 1. พรบ. แร่ พ.ศ.2510 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. 30 ธันวาคม 2510 ค. 26 ธันวาคม 2510 ข. 31 ธันวาคม 2510 ง. 27 ธันวาคม 2510 ตอบ ข. 31 ธันวาคม 2510 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.25…
แจกแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ก. ฉบับที่ 3 ค. ฉบับที่ 4 ข. ฉบับที่ 5 ง. ฉบับที่ 2 ตอบ ค. ฉบับที่ 4 มาตรา 3 ให้ยกเลิก ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. …
แจกแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนโยบาย ก. แนวทางในการบรรลุผล ข. ขั้นตอนหรือแผนงาน ค.ทุนที่ใช้ในการดำเนินการ ง. เป็นองค์ประกอบของนโยบายทุกข้อ ตอบ ง. ทุนที่ใช้ในการดำเนินการ องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะมีดังนี้ 1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน 2. ต้องประกอบด้ว…
แจกแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ก. ฉบับที่ 3 ค. ฉบับที่ 4 ข. ฉบับที่ 5 ง. ฉบับที่ 2 2. “เด็ก” ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ ค. บุ…
แจกข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1. เมื่อวันใดได้มีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก. วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข. วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ค. วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ง. วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอบ ข. วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เมื่อวัน…
แจกแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ก. ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ข. ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ง. ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 2. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบั…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 245 บทความ

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ

หน้าที่เข้าชม58,002 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด43,871 ครั้ง
เปิดร้าน9 มิ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 พ.ค. 2561

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก