lnwshop logo

บทความ

แจกฟรีกรมศุลกากร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แจกฟรีกรมศุลกากร1. ศุลกสถาน หมายถึงสถานที่ใด ก. โรงภาษี ข. ที่ทำการศุลกากร ค. กระทรวงพาณิชย์ ง. ถูกทุกข้อ ก. และ ข. 2. ภาษีร้อยชักสาม คือภาษีชนิดใด ก. ภาษีสินค้าขาเข้า ข. ภาษีสินค้าขาออก ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ง. ภาษีสรรพสามิต 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของศุลกากร ก. บรรลุมาตรฐานศุลกากรโลก และป้องกันเศรษฐกิจและสังคม ข. มุ่งเน้นเทคโนโลยีสา…
แจกฟรีแนวข้อสอบ นายสิบตำตำรวจ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบ นายสิบตำตำรวจ 1.ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ก. แหล่งข้อมูล ข. สื่อข้อมูล ค. ข้อตกลงการสื่อสาร ง. ตัวรับข้อมูล 2.ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร ก. การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน ค. การลดต้นทุนการสื่อสาร ง. ถูกทุกข้อ 3…
แจกฟรีแนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก 1. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด ก. นครราชสีมา ข. นครนายก ค. นครปฐม ง. สระบุรี 2. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ คือใคร ก. พันเอก ชัยนรงณ์ สะสมทรัพย์ ข. พันเอก นิตินัย ภีมะโยธิน ค. พลโท เด่นชัย นิติธาดา ง. พลตรีบุญสันติ แสนสวัสดิ์ 3. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ท…
แจกฟรีแนวข้อสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 1.ราคาของเงินอาจเทียบได้กับสิ่งใดมากที่สุดในข้อต่อไปนี้ ก. ทองคำหนัก 0.0014 ออนซ์ ข. อัตราแลกเปลี่ยนแปลงเงินสกุลหลัก ค. สัดส่วนเงินสำรองตามกฎหมาย ง. อัตราดอกเบี้ย 2.อุปสงค์และอุปทานของเงินเป็นตัวกำหนดสิ่งใดต่อไปนี้ ก. อัตราดอกเบี้ย ข. สภาพคล่องของสินทรัพย์ ค. ระดับก…
กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 152 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 152 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2561ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชกา…
แจกฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 1.ชื่อใดเป็นชื่อของพันธุ์มันสำปะหลัง ก. ระยอง 2 ข. ระยะอง 12 ค. ระยอง 60 ค. ระยอง 70 ตอบ ข้อ ค ระยอง 60 2 ปทุมมาใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์ ก. เหง้า ข. ใบ ค. ก้าน ง. ลำต้น ตอบ ก. เหง้า 3red;">.วันก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรตรงกับวันที่เท่าใด ก. วันที่ 1 ตุลาคม 2511 ข.ว…
ฟรีแจกแนวข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟรีแจกแนวข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง 1.โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของสัตว์น้ำคือ ก. เชื้อแอโรโมแนส ข. เชื้อไฮโดรฟิลลา ค. เชื้อวิบริโอ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ปลาอ่อนแอ ได้แก่ เชื้อแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลลา เชื้อวิบริโอ ปลาที่เป็นโรคติดต่อเชื้อแบคทีเรียมักมีอาการเป็นจุดขา…
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่เร็วๆนี้
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่เร็วๆนี้ ***************************************อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
แจกฟรีแนวข้อสอบ กองทัพอากาศ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบ กองทัพอากาศ 1.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า 1.ส่วยแทนแรง 2.เงินค่าราชการ 3.เงินรัชชูปการ 4.ค่าผูกปี้ 2.หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด 1.ทางรัฐสภา 2.ทางคณะรัฐมนตรี 3.ทางศาล 4.ทางสมาชิกวุฒิสภา 3.แหล่งกำ…
แจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ 1.ใครเป็นผู้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 - คณะรัฐมนตรี 2.ข้อความใดเป็นความหมายของงานสารบรรณตามระเบียบนี้ -การเก็บรักษา , การรับ-การส่ง, การจัดทำ,การยืม,การทำลาย 3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ถือปฏิบัติในขณะนี้เป็นฉบับ พ.ศ.ใด - พ.ศ. 2526 4…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 120 บทความ

RANDOM

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม36,641 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด28,160 ครั้ง
เปิดร้าน9 มิ.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท25 พ.ย. 2560

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการไทย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ เตรียมสอบ เก็งข้อสอบ เปิดสอบ สมัครสอบ หนังสือสอบ คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบเก่า อัพเดทข้อสอบใหม่ หนังสือ หนังสือสอบ
เบอร์โทร : 0902702687
อีเมล : nongbew7788@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top